Centrum Medyczne NZOZ
AS-MEDICA Sp. z o.o.

Łódzka 82/84
95-100 Zgierz
(os. Kurak)
NIP: 732-20-13-791
REGON: 473302335

 

tel./fax: (+48) 42 715 69 21 (rejestracja)
Mobile: +48509806084

 

e-mail: info@asmedica.pl 

 

konto bankowe: bank BZ WBK

70 1090 2705 0000 0001 0360 2448

wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod nr 0000227772.

Wskazówki dojazdu
Wygodna lokalizacja w Zgierzu, na osiedlu Kurak, przy drodze krajowej nr 91 (Łódź – Zgierz – Ozorków – Łęczyca).
Dojazd własny – parking z wjazdem naprzeciwko stacji paliw Orlen i centrum handlowego „Centrum Zakupów”.
Dojazd komunikacją publiczną – linia tramwajowa z przystankami ok. 50 metrów od Centrum Medycznego AS-MEDICA. Tramwaje nr 45, 46. Przystanek: Łódzka – Kurak (Zgierz), nr przystanku 3097, 3098.

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków lecz informacji związanych z bezpieczeństwem danych osobowych Pacjentów Centrum Medycznego NZOZ AS-MEDICA Sp. z o. o.
 2. Administratorem Danych osobowych Pacjentów jest Centrum Medyczne NZOZ AS-MEDICA Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu (zwana dalej CM AS-MEDICA), adres ul. Łódzka 82/84, 95-100 Zgierz, REGON: 473302335, NIP: 7322013791, KRS: 0000227772, (XX wydział Gospodarczy KRS dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi).
 3. W związku z prowadzoną działalnością CM AS-MEDICA przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Kontakt z CM AS-MEDICA będącym administratorem danych Pacjentów kliniki jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@asmedica.pl lub drogą tradycyjną – pisemną na adres korespondencyjny: 95-100 Zgierz, ul. Łódzka 82/84.
 5. Pacjenci CM AS-MEDICA – w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych – mogą kontaktować się z administratorem danych, bądź inspektorem ochrony danych pod danymi kontaktowymi dostępnymi na stronie internetowej https://www.asmedica.pl/kontakt/
 6. Znaczenie pojęć zastosowanych w Polityce Prywatności

 

Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Plików Cookie oraz innej podobnej technologii.

 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
PrTel – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Uśude – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Dane Osobowe

 1. CM AS-MEDICA dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez klinikę dane są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych; zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania i należytego wykonania świadczenia zdrowotnego, umowy, jej zmiany, bądź jej rozwiązania.
 2. Dane osobowe Pacjentów zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. CM AS-MEDICA wymaga od Pacjenta podania tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych. Korzystanie z usług CM AS-MEDICA jest dobrowolne, lecz podanie danych osobowych do ich przetwarzania wymagane jest obowiązującym prawem. Niepodanie niezbędnych danych  oraz brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi wykonanie czynności oraz udzielenie świadczeń zdrowotnych, w tym pozbawi możliwości zarejestrowania Pacjenta na wizytę lekarską.
 4. Ponadto niepodanie danych osobowych uniemożliwi wystawienie Pacjentowi faktury lub imiennego rachunku.

 

Uzyskiwane i przetwarzanie danych osobowych

 1. Pacjent chcący skorzystać z usług oraz świadczeń medycznych udzielanych przez CM AS-MEDICA podaje dobrowolnie swoje dane osobowe w celu założenia historii choroby oraz udzielenia mu świadczeń.
 2. W celu objęcia opieką zdrowotną Pacjenta będącego pracownikiem pracodawcy, który skierował go na badania lekarskie i okresowe, CM AS-MEDICA przetwarza dane osobowe Pacjenta na podstawie stosownej umowy i na tej podstawie zbiera dane Pacjenta, które udostępnił jego pracodawca.
 3. CM AS-MEDICA zbiera i przetwarza dane osobowe Pacjentów w oparciu o obowiązujące prawo, w tym w szczególności zgodnie z zasadami ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 4. Pacjent ma prawo udostępnić CM AS-MEDICA swoje dane kontaktowe w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail w celu potwierdzania bądź odwołania zarezerwowanych wizyt poprzez wysłanie wiadomości SMS, zadzwonienie lub przesłanie informacji na adres e-mail.
 5. Pacjent ma prawo udzielić CM AS-MEDICA zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, jednakże nie wyrażenie takiej zgody pozostaje bez wpływu na korzystanie z usług medycznych i udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 6. Pacjent CM AS-MEDICA ma prawo odwołać udzieloną przez siebie zgodę na przetwarzanie danych w każdym momencie. Powinien to uczynić w formie pisemnego oświadczenia wysłanego na adres: Centrum Medyczne NZOZ AS-MEDICA Sp. z o. o., ul. Łódzka 82/84, 95-100 Zgierz.
 7. CM AS-MEDICA przetwarza dane swoich Pacjentów także po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, zakończeniu umowy lub cofnięciu zgody na przetwarzanie danych tylko w zakresie wymaganym obowiązującym prawem, bądź w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują administratora danych do retencji danych.
 8. CM AS-MEDICA nie udostępniania danych osobowych Pacjentów innym podmiotom, jeśli nie zostali do tego upoważnieni, bądź gdy wynika to z przepisów obowiązującego prawa.
 9. CM AS-MEDICA zastosowała odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, których celem jest minimalizacja skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych Pacjentów.
 10. CM AS-MEDICA – w niezbędnym zakresie – przetwarza dane osobowe swoich Pacjentów poprzez profilowanie wyłącznie ich preferencji w celu dostosowania usług medycznych do potrzeb konkretnego Pacjenta. W czasie profilowania nie dochodzi do wykorzystywania informacji zawartych w dokumentacji medycznej. W każdej chwili Pacjent ma możliwość skontaktowania się z CM AS-MEDICA i uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych związanych z ustalaniem preferowanych usług medycznych.
 11. CM AS-MEDICA może przetwarzać dane osobowe Pacjentów także po udzieleniu świadczenia zdrowotnego lub cofnięciu przez Pacjenta zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa lub w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń, bądź jeżeli przepisy krajowe, unijne lub prawa międzynarodowego obligują administratora danych do retencji danych.
 12. CM AS-MEDICA nie ma prawa udostępniać danych osobowych i informacji na temat stanu zdrowia Pacjenta żadnym osobom lub podmiotom bez jego wyraźnej zgody, za wyjątkiem sytuacji, które nakładają na administratora danych obowiązek udostępnienia takich danych na podstawie określonych przepisów prawa.
 13. Administrator Danych wdrożył kontrolę dostępu oraz zastosował odpowiednie środki techniczne  i organizacyjne, których celem jest minimalizacja skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 14. Dane osobowe Pacjentów kliniki są przetwarzane wyłącznie przez podmioty upoważnione przez administratora danych albo z którymi administrator danych ściśle współpracuje.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Pacjent kliniki w związku z udzielanymi mu świadczeniami zdrowotnymi korzysta z następujących praw:
 • a)prawo do informacji o sposobie przetwarzania jego danych osobowych, a zatem  o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;
 • b)prawo do uzyskania kopii danych, a zatem prawo zażądania od administratora danych przekazania kopii przetwarzanych danych dotyczących Pacjenta  zgłaszającego żądanie;
 • c)prawo do sprostowania, czyli prawo zażądania od administratora danych usunięcia niezgodności lub błędnie przetworzonych danych osobowych oraz uzupełnienia ich w sytuacji ich niekompletności,
 • d)prawo do usunięcia danych, a zatem prawo zażądania od administratora danych usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • e)prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a zatem prawo zażądania od administratora danych zaprzestania wykonywania operacji na  danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, jak również której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • f)prawo do przenoszenia danych, czyli prawo zażądania od administratora danych wydania danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer.
 • g)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, co oznacza prawo sprzeciwienia się administratorowi danych przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • h)prawo wycofania zgody, a zatem prawo osoby, której dane dotyczą do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody i w zakresie niezbędnym związanym z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

 

Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator danych przetwarza dane Pacjentów w czasie, w którym obowiązujące prawo obliguje do przechowywania danych pacjentów, a zatem w okresie 20 lat, licząc ten okres do dnia, w którym nastąpił ostatni wpis do dokumentacji.
 2. Administrator danych może przetwarzać dane Pacjentów w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń do momentu ich przedawnienia na podstawie terminów określonych w kodeksie cywilnym, bądź na podstawie innych ustaw, a po upływie tego okresu jedynie w zakresie wymaganym obowiązującym prawem.
 3. Dane osobowe Pacjentów w związku z celami marketingowymi mogą być przetwarzane od momentu udzielenia zgody na ich przetwarzanie aż do czasu jej wycofania.
 4. Dane osobowe Pacjentów przetwarzane w celach rachunkowych i podatkowych są przetwarzane przez 5 lat obrachunkowych.
 5. Po upływie okresów, w których mogą być przetwarzane dane osobowe Pacjentów, administrator danych usuwa je, bądź poddaje anonimizacji.

 

Zakres oraz cel przetwarzania danych

 1. Ustalenie tożsamości Pacjenta w celu udzielenia mu świadczenia zdrowotnego, objęcia specjalistycznym leczeniem, weryfikowaniem jego danych w czasie rezerwacji wizyty lekarskiej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
 2. Przetwarzanie danych Pacjentów oraz prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z leczenia odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
 3. CM AS-MEDICA może przetwarzać dane Pacjenta w związku z danymi i informacjami uzyskanymi od innych podmiotów leczniczych w celach marketingowych tj. dostosowaniem ofert usług medycznych do potrzeb danego pacjenta co następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. CM AS-MEDICA może oferować Pacjentom wszelkiego rodzaju oferty, usługi, bądź informować o wszelkich akcjach prozdrowotnych poprzez adres e-mail Pacjentów oraz podany przez niego numer telefonu co może mieć miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 PrTel w zw. z art. 10 ust. 2 uśude.
 5. CM AS-MEDICA odbiera oraz przechowuje wszelkiego rodzaju upoważnienia i oświadczenia złożone przez Pacjentów upoważniające inne osoby do dostępuj do dokumentacji medycznej i udzielania informacji na temat stanu zdrowia Pacjenta, co odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
 6. CM AS-MEDICA zobligowana jest do prowadzenia dokumentacji podatkowej, w związku z którą przetwarzanie danych osobowych Pacjentów odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 7. CM AS-MEDICA ma prawo do przetwarzania danych osobowych Pacjentów w celu związanym z dochodzeniem roszczeń na co pozwala art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.
 8. CM AS-MEDICA zapewnia swoim Pacjentom świadczenie na ich rzecz odpowiedniego poziomu opieki zdrowotnej, oraz czyni wszelkie kroki w celu udoskonalania swoich usług i w związku z tym może zwracać się do swoich Pacjentów z prośbą o wypełnienie ankiety badającej poziom satysfakcji w celu zoptymalizowania świadczonych usług medycznych. Pacjent ma prawo w każdym momencie sprzeciwić się prośbom wypełnienia ankiet.
 9. CM AS-MEDICA może się kontaktować z Pacjentem pod wskazanym przez niego numerem telefonu, bądź poprzez adres e-mail w celu przypomnienia o wizycie lekarskiej czy poinformowania o sposobie przygotowania się na zabieg lub o możliwości odebrania wyników badań. Realizacja tych uprawnień następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

 

Korzystanie z formularza kontaktowego

 1. Skorzystanie przez Pacjenta z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie https://www.asmedica.pl/kontakt/ wymaga podania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych w celach określonych w każdorazowej zgodzie, np. w celach kontaktowych, marketingowych, czy handlowych.

 

Przekazywanie danych innym podmiotom

 1. CM AS-MEDICA nie będzie przekazywać, udostępniać ani sprzedawać danych osobowych Pacjentów innym podmiotom, poza sytuacjami, w których udostępnianie danych osobowych odbywa się w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi (np. refundacja kosztów leczenia, niezbędność przejęcia leczenia przez inny podmiot). Przekazywanie danych Pacjentów w związku z określoną podstawą prawną nie wpłynie na bezpieczeństwo danych osobowych.
 2. Dane osobowe Pacjentów mogą być przekazywane – zgodnie z obowiązującym prawem – następującym podmiotom:
 • a)podmiotom leczniczym współpracującym z CM AS-MEDICA aby zapewnić kontynuację leczenia
 • b)dostawcom usług dla CM AS-MEDICA, dzięki którym możliwe jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i zarządzanie kliniką (np. usługi teleinformatyczne, firmy kurierskie, dostawcy sprzętu medycznego)
 • c)dostawcom usług wspierających cele marketingowe CM AS-MEDICA
 • d)dostawcom usług prawnych w celach związanych z obroną praw i dochodzeniem roszczeń
 • e)podmiotom upoważnionym przez Pacjenta w celu wykonywania jego praw.

 

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie https://www.asmedica.pl/kontakt/.

Partnerzy medyczni: