Jeśli jesteś pracodawcą z miasta Łodzi, Zgierza lub okolic i szukasz specjalistów medycyny pracy, którzy przeprowadzą kompleksowo badania profilaktyczne w Twojej firmie, to świetnie trafiłeś! Ofertę swoją kierujemy także do indywidualnych pracowników (obecnych lub przyszłych), których zapraszamy do wykonywania niezbędnych badań celem uzyskania odpowiedniego zaświadczenia w naszym Centrum.

Umożliwiamy wykonanie koniecznych konsultacji specjalistycznych, zgodnie z występującymi w miejscu pracy czynnikami narażeń. Dodatkowo przeprowadzamy dodatkowe badania, takie jak audiometria, czy spiirometria oraz wymagane badania krwi. Wszystko w sprawny, profesjonalny sposób.

Badania profilaktyczne i inna niezbędna ze względu na warunki pracy opieka profilaktyczna powinna być realizowana, zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy, w ramach umowy zawartej między pracodawcą, a jednostką medycyny pracy. Okres, na który została zawarta umowa, nie może być krótszy niż rok. Obowiązek objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną spoczywa na pracodawcach i ustawodawca objął tym zakresem wszystkich pracodawców bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników. Obowiązek podpisania umowy powstaje z chwilą zatrudnienia pierwszego pracownika. Pracodawca ponosi również koszt przeprowadzonych badań lekarskich do pracy.

W CM AS-MEDICA orzeczenia lekarskie do pracy wydaje dr n. med. Maria D. Staniszewska. Zwykle wszelkie niezbędne badania (poza laboratoryjnymi) wykonujemy jednego dnia. Pacjenci są poddawani kolejnym konsultacjom specjalistycznym (w zależności od stanowiska: neurolog, okulista, laryngolog) oraz jeśli jest konieczność – badaniom spirometrycznym i audiometrycznym. Po przeprowadzeniu badania  lekarz orzecznik wydaje orzeczenie stwierdzające:

  • brak przeciwwskazania do tej pracy na określonym stanowisku lub
  • istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku – w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie do pracy.

Badania wstępne

Wykonywane są u wszystkich osób przyjmowanych do pracy. Badania wstępne mają na celu ocenę, czy cechy fizyczne i psychiczne kandydata na pracownika umożliwiają mu wykonywanie pracy w warunkach, jakie zostały na danym stanowisku stwierdzone, bez ryzyka wystąpienia niekorzystnych zmian w stanie zdrowia. Ponadto służą do oceny, czy u kandydata do pracy nie występuje choroba, mogąca stanowić zagrożenie dla współpracowników lub w wyniku kontynuowania pracy w określonych warunkach środowiskowych mogłaby ulec zaawansowaniu. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, z badań wstępnych zwolniono pewne grupy osób. Muszą być jednak spełnione następujące warunki:

  • przyjęcie do pracy u nowego pracodawcy powinno nastąpić nie później niż 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy,
  • pracownik powinien przedstawić nowemu pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie,
  • nowy pracodawca musi stwierdzić, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy,
  • pracownik nie jest przyjmowany do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Badania okresowe

Służą ustaleniu zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Przeprowadzane są u wszystkich  pracowników, niezależnie od rodzaju i warunków pracy. Częstotliwość badań jest ustalana indywidualnie, w zależności od stanu zdrowia pracownika i warunków na stanowisku pracy. Zwykle jest to raz na 5 lat, chyba, że określony czynnik narażenia determinuje inny termin badań. Dodatkowo pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany zapewnić im okresowe badania lekarskie do pracy także:

  • po zaprzestaniu pracy w kontakcie z innymi substancjami, czynnikami lub pyłami,
  • po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami.

Badania kontrolne

Przeprowadzane są u pracowników przy powrocie do pracy, po niezdolności do pracy, spowodowanej chorobą, trwającej dłużej niż 30 dni. Mają na celu ustalenie zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku.

W celu ustalenia zakresu badań i jego terminu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, pod adres: info@asmedica.pl.

Skierowania do badań pracowniczych (skany) można wysyłać wcześniej drogą mailową, aby nasz personel ustalił harmonogram badań.