Diagnostyka kardiologiczna

W diagnostyce chorób serca wykonujemy następujące badania: USG serca (ECHO)

 

Echokardiografia (ECHO, USG serca)  jest badaniem ultrasonograficznym serca. Jest  to nieinwazyjna metoda wykorzystująca zjawisko odbicia fali ultradźwiękowej od ścian serca i dużych naczyń krwionośnych (zobacz opis badań USG). Badanie przeprowadza się za pomocą echokardiografu, czyli ultrasonografu wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie kardiologiczne i sondę do tego typu badań (najczęściej tzw. sonda sektorowa). Badanie nie jest szkodliwe dla pacjenta, z zatem dowolnie powtarzalne w razie potrzeby. Echokardiografię, którą wykonuje się przykładając głowicę do klatki piersiowej pacjenta, nazywamy echokardiografią przezklatkową (TTE). Stanowi ona znakomitą większość wykonywanych badań serca. Niektórzy pacjenci wymagają bardziej szczegółowych ocen struktur mięśnia sercowego (zastawek, strun ścięgnistych, ścian poszczególnych jam serca, przed planowanymi operacjami serca) i dla nich zarezerwowano badanie przezprzełykowe (TEE).

 

CM AS-MEDICA umożliwia przeprowadzanie badań na aparacie USG klasy premium, co w połączeniu wieloletnim doświadczeniem wykonującego w echokardiografii, wpływa na wysoką jakość diagnostyczną tych badań.

Wskazania do wykonania echokardiografii:

 • Choroba niedokrwienna serca
 • Przebyty zawał mięśnia serca
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Podejrzenie wrodzonych lub nabytych wad serca
 • Podejrzenie choroby nowotworowej serca
 • Zapalenie mięśnia sercowego
 • Choroby osierdzia.

Opis badania:

Pacjent proszony jest odsłonięcie klatki piersiowej i ułożenie się na leżance na plecach lub na lewym boku. Lekarz wykonujący badanie przykłada głowicę aparatu w odpowiednich punktach do ciała chorego. Obraz serca i wielkich naczyń krwionośnych wyświetla się na monitorze USG. Wykorzystując różne przyłożenia głowicy lekarz może obejrzeć serce z każdej strony, zmierzyć jego struktury, ocenić kurczliwość i przepływy w jamach serca. Badanie trwa od kilku do kilkunastu minut (w przypadku kolejnych kontrolnych badań lub „zdrowego” serca może trwać krócej, przy trudnych patologiach znacznie się wydłużyć).

Przygotowanie do badania:

Do badania nie jest wymagane szczególne przygotowanie. Zaleca się ubranie stroju, umożliwiającego sprawny dostęp do badanej okolicy. U mężczyzn z obfitym owłosieniem okolicy klatki piersiowej może być konieczne jej ogolenie. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy badanie ECHO powinno być poprzedzone zapisem EKG.

Test wysiłkowy polega na ocenie pracy serca w trakcie wysiłku i wzrastającego zapotrzebowania na tlen. Test jest przeprowadzany na ruchomej bieżni lub cykloergometrze (rowerze treningowym). W trakcie badania powoli podnoszony jest kat nachylenia bieżni i jej prędkość lub zwiększany opór pedałowania, co powoduje zwiększenie obciążenia serca. Przez cały czas kontrolowany jest zapis EKG, a pomiar ciśnienia tętniczego wykonywany jest przed, wielokrotnie w trakcie i po teście wysiłkowym.

Celem badania jest:

 • wyjaśnienie przyczyn bólu w klatce piersiowej,
 • sprawdzenie jak funkcjonuje serce po zawale,
 • sprawdzenie efektywności stosowanych leków,
 • zdiagnozowanie zaburzeń rytmu serca ujawniających się po wysiłku,
 • ustalenie planu rehabilitacji u osoby po zawale serca albo z chorobą serca.

Opis badania:

Przed badaniem zakładane są elektrody do EKG na klatkę piersiowa oraz mankiet do mierzenia ciśnienia, przed rozpoczęciem badania wykonywane jest EKG. Następnie rozpoczyna się test od powolnego spacerowania na bieżni lub powolnego pedałowania na rowerze. Co pewien czas jest podnoszony kat nachylenia i prędkość przesuwu bieżni. Jeżeli test jest wykonywany na rowerze, zwiększany jest opór pedałowania. Pacjent jest proszony o informowanie o wszelkich niepokojących objawach takich jak ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, duszność albo duże zmęczenie. Wystąpienie tych objawów spowoduje zakończenie testu. Systematycznie zapisywane jest ciśnienie krwi i EKG. Po zakończeniu wysiłku, następuje okres odpoczynku (tzw. recovery), w trakcie którego pacjent poddawany jest nadal monitorowaniu. Badanie trwa od kilku do kilkunastu minut, a po jego zakończeniu lekarz analizuje wyniki testu.

Przygotowanie do badania:

Zaleca się powstrzymanie od palenia papierosów, jedzenia, picia na około 4 godziny przed testem. Zalecane jest również, aby założyć wygodne buty i strój. W trakcie testu bardzo ważne jest, żeby informować o wszelkich objawach związanych z jego przebiegiem. Test będzie zatrzymany, gdy wystąpi którykolwiek z objawów: ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, duszność albo duże zmęczenie.

U mężczyzn z obfitym owłosieniem okolicy klatki piersiowej wskazane jest, aby wcześniej przygotować poprzez ogolenie miejsca, w których umieszczone będą elektrody (jak na obrazku).

Wyniki

Test wysiłkowy pozwala na ocenę funkcji serca w odpowiedzi na zwiększony wysiłek fizyczny i większe zapotrzebowanie na tlen. Badanie umożliwia wykrycie choroby serca w stadium tzw. stabilnego niedokrwienia. U pacjentów leczonych daje ważne wskazówki co do skuteczności leczenia. Po zawale serca test wysiłkowy pomaga ocenić, jaki rodzaj ćwiczeń jest korzystny dla rehabilitacji serca, a jaki może spowodować uszkodzenia.

Badanie EKG metodą Holtera (Holter 24 godzinny) pozwala na wielogodzinną rejestrację EKG w warunkach nieskrępowanej całodobowej aktywności badanego. Rejestracja badania polega na zapisie i analizie sygnału na karcie pamięci w rejestratorze noszonym przez badanego oraz dalszej reanalizie z oceną badania przez lekarza za pomocą specjalistycznego oprogramowania.

Celem badania jest:

 • Diagnostyka zaburzeń rytmu serca.
 • Ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego.
 • Ocena czynności sztucznego rozrusznika.
 • Ocena niedokrwienia mięśnia sercowego.

Opis badania:

Na klatce piersiowej badanego, po przygotowaniu skóry (wygoleniu włosów i odtłuszczeniu alkoholem lub benzyną) nakleja się elektrody, które łączy się następnie odpowiednio oznakowanymi kablami z urządzeniem rejestrującym zapis EKG. Urządzenie rejestrujące przypinane jest najczęściej do paska, co umożliwia badanemu swobodne poruszanie się. Każdy rejestrator ma przycisk „EVENT”, służący do sygnalizowania przez badanego odczuwanych dolegliwości. Badany zobowiązany jest do prowadzenia w czasie rejestracji dziennika pacjenta, w którym nanoszone są ważniejsze wykonywane czynności i dolegliwości z zaznaczeniem godziny, w której wystąpiły. Badany informowany jest również przy zakładaniu rejestratora o terminie zgłoszenia celem zdjęcia aparatu. W czasie trwania rejestracji obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców, nie wolno używać poduszek i koców elektrycznych oraz manipulować w rejestratorze.

Przygotowanie do badania:

Do badania holterowskiego nie wymaga się specjalnych przygotowań. Wskazane jest noszenie

luźnego ubioru, tak aby ograniczyć dyskomfort związany z umiejscowieniem aparatu i elektrod na tułowiu. Tak jak napisano powyżej NIE WOLNO myć okolic tułowia prze okres badania.

U mężczyzn z obfitym owłosieniem okolicy klatki piersiowej wskazane jest, aby wcześniej przygotować poprzez ogolenie miejsca, w których umieszczone będą elektrody (jak na obrazku)

Wyniki

Badanie holterowskie EKG analizowane jest po jego zakończeniu. To odróżnia ten rodzaj badania od innych (próby wysiłkowe, echokardiografia), gdzie pierwsza analiza przeprowadzana jest w trakcie badania. Z tego względu istotne jest, aby pacjent prawidłowo prowadził dziennik, opisując wszystkie niepokojące zdarzenia. Prawidłowo wykonane badanie umożliwia dobrą interpretację zaburzeń rytmu i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego, dzięki zastosowaniu wielogodzinnej rejestracji zapisu EKG w warunkach normalnej aktywności badanego.

EKG stacjonarne (badanie elektrokardiograficzne 12 odprowadzeniowe) jest badaniem oceniającym funkcję elektryczną mięśnia sercowego – umożliwia m.in. wykrycie zaburzeń rytmu i przewodzenia elektrycznego, niedokrwienia i wstępną lokalizację obszarów niedokrwienia, przerostu jam serca.

Jest to badanie powtarzalne bez skutków dla zdrowia, bezbolesne i bardzo proste do przeprowadzenia. Natomiast interpretacja badania wymaga już specjalistycznej wiedzy. Zapis EKG stanowi podstawowe, ale zarazem bogate źródło wiedzy o stanie serca.

Opis badania EKG:

W trakcie badania umieszczone zostają w odpowiednich miejscach elektrody: cztery elektrody na kończynach (tzw. klemy) oraz sześć elektrod na klatce piersiowej (powszechnie nazywane gruszkami). Zapis potencjałów komórek mięśnia sercowego jest dostępny w ciągu kilkudziesięciu sekund. Nowoczesny aparat może dokonać wstępnej analizy, ale zawsze osobą, która odczytuje i interpretuje zapis oraz decyduje o dalszym losie pacjenta jest lekarz.

Przygotowanie do badania:

Do badania EKG nie wymaga się specjalnych przygotowań. Wskazane jest przyjście w luźnym stroju, aby umożliwić dostęp do klatki piersiowej, podudzi i przedramion.

U mężczyzn z obfitym owłosieniem okolicy klatki piersiowej wskazane jest, aby wcześniej przygotować poprzez ogolenie miejsca, w których umieszczone będą elektrody (jak na obrazku).

CM AS-MEDICA umożliwia wykonanie badań EKG z wykorzystaniem nowoczesnego systemu, dzięki któremu możemy zapisać dowolnie długie wstęgi EKG. Wszystkie zapisy są archiwizowane, a w razie potrzeby przesyłane dalej w plikach .pdf. (np. do konsultacji w zewnętrznych ośrodkach).

ABPM zwany powszechnie Holterem ciśnieniowym jest badaniem polegającym na automatycznym, całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego krwi za pomocą specjalnego aparatu, składającego się z mankietu na ramię oraz sprzężonego z nim rejestratora. W badaniu ocenia się każdy z pomiarów,  średnie dzienne, nocne oraz całodobowe wartości ciśnienia tętniczego, a także tzw. rytm dobowy ciśnienia.

Cele badania:

Badanie to umożliwia rozpoznanie nadciśnienia tętniczego krwi, jego typu oraz kontrolę leczenia. Jest także pomocne w diagnozowaniu dolegliwości, w przebiegu których mogą występować  istotne wahania ciśnienia tętniczego. Z uwagi na to, że wiele czynników może wpływać na aktualny pomiar ciśnienia tętniczego, u licznej grupy pacjentów pojedynczy wynik pomiaru nie przesądza o rozpoznaniu braku lub istnienia zaburzeń ciśnienia tętniczego krwi. Wydaje się, że przeprowadzenie kilkudziesięciu pomiarów w trakcie zwykłej aktywności w naturalnym środowisku pacjenta jest najlepszą drogą do postawienia diagnozy. Dlatego najbardziej skuteczną i coraz częściej stosowaną w diagnostyce metodą jest całodobowa ocena ciśnienia tętniczego za pomocą aparatu holterowskiego.

Opis badania:

Na ramię zakłada się mankiet, który łączy się ze specjalnym aparatem rejestrującym, przyczepionym najczęściej do pasa. Przy pomocy tego aparatu pomiar ciśnienia dokonuje się automatycznie. Ciśnienie tętnicze rejestrowane jest w aparacie w ciągu całej doby – w dzień, co 15-20 minut, w nocy, co 30-40 minut (zależnie od ustawień). Po 24 godzinach badanie jest zakańczane, a zapis pomiarów jest wczytywany do komputera,  a następnie opisywany przez kardiologa.

Przygotowanie do badania:

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Przydaje się luźny strój, umożliwiający założenie i pompowanie mankietu na ramieniu. Należy zwrócić uwagę na to, aby w trakcie rejestracji nie ograniczać swojej zwykłej, codziennej aktywności fizycznej i nie zmieniać dobowego rytmu wykonywanych czynności.